W jak…

W jak…

W dzisiejszej odsłonie Subiektywnego Słowniczka Finansowego zapraszam Was do zapoznania się z hasłami na literę W.

WALORYZACJA EMERYTUR

Kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, 1.marca każdego roku, podlegają w Polsce waloryzacji. Zabieg ten jest konieczny, przede wszystkim ze względu na panujące w gospodarce zjawisko inflacji, w wyniku której realna wartość otrzymywanych pieniędzy maleje w czasie. Równocześnie, wzrost cen towarów i usług bezpośrednio pociąga za sobą wzrost kosztów utrzymania. Dlatego, gdyby nie waloryzacja, świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów przestałyby w pewnym momencie zaspokajać ich elementarne potrzeby.

Podwyżkę świadczeń przeprowadza się w oparciu o:

  • Współczynnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflację (waloryzacja cenowa)
  • Poziom wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (waloryzacja płacowa)
  • Obydwa parametry na raz (waloryzacja cenowo-płacowa).

Obecnie w Polsce obowiązuje mechanizm cenowo-płacowy. Polega on na ustaleniu zwaloryzowanej kwoty emerytury w wyniku pomnożenia kwoty nominalnej świadczenia i podstawy jego wymiaru przez ogłaszany przez rząd tzw. wskaźnik waloryzacji, który bazuje na indeksie zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia również w poprzednim roku kalendarzowym.

1 marca 2016 roku świadczenia socjalne zostaną zwaloryzowane jedynie o 0,24%, co oznacza, że emeryt pobierający 1 000 zł miesięcznie otrzyma zaledwie o 2,40 zł więcej. Tak niski wskaźnik waloryzacji wynika przede wszystkim z deflacji, która utrzymuje się w Polsce od lipca 2014 roku, czyli ujemnego wzrostu cen. Dlatego rząd podjął decyzję, że osoby, których świadczenia nie przekraczają 2 000 zł brutto, otrzymają w marcu jednorazowe dodatki, wypłacane według następujących progów:

  • 400 zł – dla świadczeń w wysokości do 900 zł brutto;
  • 300 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 900 do 1 100 zł brutto;
  • 200 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 100 do 1 500 zł;
  • 50 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 500 do 2 000 zł.

WIBOR (WARSAW INTERBANK OFFERED RATE)

W przypadku kredytu zaciągniętego w polskich złotych, istotnym składnikiem wpływającym na wysokość odsetek i tym samym na wielkość raty jest tzw. WIBOR. Jest to indeks odpowiadający oprocentowaniu pożyczek na polskim rynku międzybankowym, czyli cena, po której banki użyczają sobie nawzajem pieniądze.

WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godz. 11:00 na tzw. fixingu, w którym uczestniczą przedstawiciele banków krajowych i oddziały banków zagranicznych działających na rynku polskim. Zależy on przede wszystkim od stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, ale też od sytuacji na rynku kapitałowym, inflacji, wysokości PKB, a nawet cyklu koniunkturalnego.

Wskaźnik ten ma bardzo duże znaczenie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w walucie polskiej, gdyż wpływa na wysokość miesięcznej raty. Oprocentowanie, czyli koszt kredytu jest sumą stałej marży (to cena, jaką płacimy bankowi za to, że pożyczył nam pieniądze) oraz zmiennej stopy WIBOR. Najczęściej w umowach zapisany jest wskaźnik 3-miesięczny, aczkolwiek niektóre banki stosują również 6-miesięczny.

Oprocentowanie kredytu w PLN = stała marża + zmienny WIBOR (zwykle 3 M)

WIBOR jest również stawką bazową dla wielu transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych, między innymi futures.

Aktualny poziom WIBOR 3M to 1,67%.

WIG 20 (WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK)

Finansowe serwisy informacyjne co najmniej raz dziennie podają bieżące notowanie indeksu WIG20. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych parametrów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest on obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych, najbardziej płynnych i najlepiej prosperujących polskich spółek akcyjnych działających w różnych branżach.

Jest to indeks typu cenowego, co oznacza, że przy jego kalkulacji bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

Lista spółek tworzących WIG20 jest aktualizowana co kwartał. O wyborze podmiotów wchodzących w skład wskaźnika decyduje ich wartość rynkowa oraz wielkość obrotu ich akcjami. Równocześnie, w indeksie nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek wywodzących się z tego samego sektora gospodarki. Nie są w nim notowane również fundusze inwestycyjne.

Bazową wartością dla WIG20 jest 1 000 punktów. Bieżący kurs (na dzień 23-ciego marca 2016) wynosi 1 962,98 pkt.

Dodaj komentarz