R jak…

R jak…

Witajcie w kolejną środę 🙂 Dziś mam dla Was 3 nowe hasła na literkę R 🙂 Zapraszam!

ROE – RETURN ON EQUITY

Wskaźnik służący do oceny wyników i rentowności działania przedsiębiorstwa. Jego wartość odpowiada na pytanie, ile zysku wypracowuje każda złotówka zainwestowana przez udziałowców.

Ale ROE to nie tylko miara zysku, to przede wszystkim narzędzie do oceny managerów w ich umiejętnościach efektywnego zarządzania kapitałem powierzonym im przez akcjonariuszy, swoisty sprawdzian ze skuteczności w generowaniu wysokich zwrotów dla właścicieli.

Wysoki poziom ROE świadczy o tym, że firma jest w stanie wypracowywać zysk bez konieczności uzupełniania kapitałów. Innymi słowy, im wskaźnik ROE jest wyższy, tym rentowność jest lepsza, a tym samym inwestorzy są bardziej zadowoleni.

ROE policzyć można zestawiając wypracowany zysk netto ze stanem kapitału własnego:

Niekiedy jednak, wskaźnik ROE może wprowadzać w błąd i prowadzić do mylnych wniosków. Zauważcie, że ROE rośnie nie tylko, kiedy zwiększymy kwotę zysku netto, ale również, jeśli obniżymy wartość kapitałów. Powoduje to ryzyko chęci zaniżania majątku firmy poprzez zaciąganie zadłużenia, wstrzymanie wymiany maszyn, sztuczne odpisy amortyzacyjne. Dlatego ROE nie należy interpretować w pojedynkę, a zestawić z innymi miarami.

ROR – RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

Czyli po prostu rachunek bieżący, zwany pospolicie kontem bankowym. Na nim gromadzone i przechowywane są środki klienta oraz dokonywane są transakcje i rozliczenia pieniężne. Typowe operacje rejestrowane na ROR a następnie odzwierciedlone na wyciągu to:

  • Wpłaty lub wypłaty w formie gotówkowej – w kasie banku lub bankomacie/wpłatomacie,
  • Wpłaty lub wypłaty w formie bezgotówkowej – przelewy przychodzący/wychodzący,
  • Polecenie zapłaty, czyli zlecenie stałych płatności do konkretnych odbiorców (np. czynsz, telefon, rata kredytu).

Zadaniem banku jest zapewnienie klientowi swobodnego dostępu do rachunku w dowolnym momencie oraz gwarancja bezpieczeństwa powierzonych mu funduszy.

Posiadanie ROR jest często warunkiem dostępu do szerszej oferty produktowej banku, np. lokat, konta oszczędnościowego, kredytu.

W zamian za prowadzenie konta, bank często pobiera wynagrodzenie. Tabela Opłat i Prowizji musi być koniecznie dołączona do głównej umowy w formie załącznika. W dzisiejszych czasach jednak, kiedy na rynku występuje duża konkurencja, banki muszą zabiegać o nowych klientów oferując im często konto zupełnie darmowe. W szczególności dotyczy to banków internetowych, których koszty operacyjne są dużo niższe.

RYZYKO FINANSOWE

Dla osób bardziej przezornych i ostrożnych słowo ryzyko ma konotacje pejoratywne i kojarzy się z niebezpieczeństwem, zagrożeniem, szkodą. Z kolei ludzie śmiali i odważni postrzegają je jako szansę, czynnik mobilizujący, cenę za lepsze jutro.

W kontekście finansowym ryzyko łączy się ściśle z wszelkimi decyzjami inwestycyjnymi, kredytowymi, transakcyjnymi i oznacza możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zmian w przepływach pieniężnych, zarówno tych pozytywnych (zyski wyższe od zakładanych) jak i negatywnych (nieprzewidziane straty).

Wyróżnia się kilka rodzajów ryzyka finansowego:

  • Kredytowe – ryzyko niewywiązania się partnera z jego zobowiązań. Przykład 1: ryzyko kredytowe dla banku to niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie ureguluje zaciągniętego długu. Przykład 2: ryzyko kredytowe w kontekście przedsiębiorcy oznacza, że kontrahent nie zapłaci za dostarczony towar.
  • Walutowe – ryzyko wahań kursu walutowego, które spowoduje zmianę wartości należności w transakcjach zagranicznych lub zobowiązań zaciągniętych w walutach obcych. Przykład 1: firma produkcyjna sprowadzająca podzespoły z USA jest narażona na ryzyko wzrostu kursu dolara, gdyż oznacza to, że w przeliczeniu na PLN będzie musiała zapłacić za komponenty więcej niż dotychczas. Przykład 2: Zaciągając dług w walucie innej niż jego zarobki „Frankowicz” naraził się na ryzyko wzrostu kursu CHF.
  • Oprocentowania – ryzyko zmiany stóp procentowych, co odbije się na wysokości zobowiązań i ewentualnych zysków z inwestycji. Przykład 1: Ostrożny Kowalski decydując się na 2-letnią lokatę ze stałą stopą procentową w wysokości 2,5% podejmuje ryzyko utraty potencjalnych korzyści, jeżeli w tym czasie oprocentowanie pójdzie w górę. Przykład 2: Firma X, licząc na dalsze spadki stóp procentowych, zaciągnęła w banku kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Tym samym zgodziła się ona ryzyko wyższych odsetek w przypadku, gdy stopy pójdą jednak w górę.
  • Płynności – ryzyko utraty zdolności do realizowania bieżących zobowiązań. Przykład 1: Ryzyko płynności to niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji, że bankowi zabraknie gotówki na zwrot depozytów swoim klientom. Przykład 2: W przypadku firmy, ryzyko płynności oznacza, że nie jest ona w stanie wywiązywać się z płatności wobec swoich dostawców.

Ryzyka finansowego nie da się wyeliminować z życia gospodarczego, istnieją jednak strategie jego ograniczania, patrz hedging.

Dodaj komentarz