O jak…

O jak…

Sprawdźcie jakie hasła przygotowałam dla Was w tym tygodniu w ramach Subiektywnego Słowniczka Finansowego. Zapraszam!

OBLIGACJE

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym jego wystawca (emitent) zobowiązuje się do spełnienia wobec nabywcy (obligatariusza) określonego świadczenia w ściśle wyznaczonym terminie, które zazwyczaj ma charakter pieniężny. Obligacje są instrumentem stosunkowo bezpiecznym, ich wartość nie waha się jak np. w przypadku akcji. W dniu zapadalności emitent ma obowiązek zwrócić nam całość powierzonego kapitału wraz z należnymi odsetkami, także od początku wiemy, ile zarobimy.

Celem emitenta jest wprowadzenie do obrotu jak największej liczby obligacji, dzięki czemu pozyskuje on środki finansowe potrzebne do bieżącej działalności. Emitent zaciąga niejako u nabywcy pożyczkę, stając się równocześnie jego dłużnikiem.

Handel obligacjami odbywa się na różnorodnych rynkach finansowych, między innymi na rynku międzybankowym, na giełdach papierów wartościowych, czy też bezpośrednio od wystawcy. Emitentami obligacji mogą być:

  • Skarb Państwa – państwo polskie korzysta z tej formy finansowania w sytuacji, gdy mamy do czynienia z deficytem budżetowym. W tym wypadku mówimy o obligacjach skarbowych.
  • Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, miasta i inne podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej mogą emitować obligacje komunalne.
  • Przedsiębiorstwa prywatne – firmy emitują obligacje korporacyjne, które można zakupić na giełdzie

ODSETKI

Odsetki można określić, jako formę rekompensaty w zamian za dostęp do kapitału właściciela. Płacimy odsetki, kiedy korzystamy z kredytu, otrzymujemy odsetki, jeśli udostępniamy nasze pieniądze bankowi w postaci lokaty lub innego depozytu.

Wysokość odsetek zależy przede wszystkim od:

  • stopy procentowej,
  • wielkości kapitału,
  • okresu, na jaki kapitał został udostępniony.

Najlepiej będzie, jeśli przeanalizujemy to na przykładzie:

Bolek i Lolek zaciągnęli w banku kredyt na kwotę 1 000 zł na 3 miesiące, którego oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. Ile w sumie odsetek będą musieli zapłacić?

Odsetki = kapitał x % roczne x liczba okresów = 1 000 zł x 5% x 3/12 = 12,50 zł

OFE – OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Polski system emerytalny zbudowany jest z trzech filarów:

  • I filar – obowiązkowy, ma charakter repartycyjny, oparty jest o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez ZUS
  • II filar – obowiązkowy, o charakterze kapitałowym, oparty na OFE,
  • III filar – dobrowolny, oparty o ubezpieczenia prywatne: IKE, IKZE, PPE.

W ramach II filaru każdy ubezpieczony samodzielnie wybiera Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które będzie prowadzić jego Otwarty Fundusz Emerytalny oraz inwestować i pomnażać zgromadzone na nim środki, tak aby w momencie przejścia na emeryturę uczestnik funduszu otrzymał jak najwyższe świadczenie. Innymi słowy, OFE działają jak klasyczny fundusz inwestycyjny, który za powierzone mu pieniądze kupuje różnego rodzaju aktywa (akcje, obligacje i inne papiery wartościowe) licząc na wzrost ich wartości.

Do niedawna 40% naszej comiesięcznej składki emerytalnej trafiało na nasz indywidualny rachunek OFE. W 2013 roku przeprowadzona została jednak reforma, która wprowadziła istotne zmiany w funkcjonowaniu II filaru i sposobie wypłaty emerytury z ZUS. Od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy członkowie OFE mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. W zależności od dokonanego wyboru, nowy podział składki przedstawia się następująco:

Reforma obostrzyła również zasady polityki inwestycyjnej OFE. Od 2014 r. OFE nie mogą już inwestować w obligacje skarbowe. Większą część aktywów muszą teraz przeznaczać na zakup akcji, a pozostałe środki na obligacje korporacyjne, samorządowe, emitowane przez BGK, czy listy zastawne.

Dodaj komentarz