I jak…

I jak…

Skoro dziś środa, to znaczy że czas na Słowniczek! A w nim litera I 🙂

INFLACJA

Pojęcie inflacji bardzo często pojawia się w różnego rodzaju wiadomościach ekonomicznych, dobrze więc jest rozumieć, na czym ono polega.

Inflację można zdefiniować jako zjawisko długotrwałego wzrostu cen w gospodarce, lub też, patrząc z innej strony, proces spadku wartości pieniądza.

Inflacja mierzona jest przez Główny Urząd Statystyczny w oparciu o badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie tzw. koszyka dóbr oraz analizę struktury budżetów gospodarstw domowych. Jej wielkość wyrażana jest jako procentowa zmiana indeksu cen w porównaniu z poprzednim okresem.

Za kontrolowanie inflacji odpowiada bank centralny. W Polsce rolę tę pełni Narodowy Bank Polski, który za pomocą stóp procentowych wpływa na podaż pieniądza w gospodarce i utrzymuje stabilny poziom cen.

W światowej gospodarce inflacja jest zjawiskiem powszechnym. Niski, kilkuprocentowy poziom inflacji uznawany jest przez większość ekonomistów za korzystny. Według najnowszych badań GUS, w Polsce od lipca 2014 utrzymuje się deflacja, jednak analitycy prognozują, iż w 2016 roku ceny zaczną powoli rosnąć przynosząc inflację na poziomie ok. 1,5%.

INSTRUMENTY POCHODNE (ang. derivatives)

Derywaty są to instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od innego aktywa finansowego lub współczynnika zwanego bazowym. Instrumentem bazowym mogą być towary, takie jak złoto czy ropa, ale również akcje, waluty, stopy procentowe, czy indeks giełdowy, np. WIG20.

Stosowanie instrumentów pochodnych ma 3 podstawowe cele:

  • Hedging, czyli zabezpieczanie przed ryzykiem,
  • Spekulacja, czyli przeprowadzanie ryzykownych transakcji obliczonych na szybki zysk,
  • Arbitraż, czyli strategia inwestycyjna wykorzystująca różnice w cenie.

Wyróżnia się 3 podstawowe grupy instrumentów pochodnych:

  • Kontrakty terminowe (forward, futures) – jest to zobowiązanie dwóch stron do zrealizowania transakcji kupna-sprzedaży pewnej ilości instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym terminie.
  • Opcje – dają prawo, a nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego po ustalonej cenie i w ograniczonym czasie.
  • SWAPy – dwie strony kontraktu zobowiązują się do dokonywania n rzecz siebie płatności w ustalonych momentach w przyszłości.

INTERCYZA

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym, wstępując w związek małżeński między mężem i żoną domyślnie ustanowiona zostaje wspólnota majątkowa. Obejmuje ona aktywa zgromadzone przez każdą ze stron w trakcie trwania małżeństwa. Nie zalicza się do niej natomiast dóbr posiadanych przez zawarciem małżeństwa, spadków, darowizn, przedmiotów osobistego użytku oraz nagród.

Instytucja wspólnoty majątkowej ma za zadanie sprzyjać większej zażyłości małżonków, gdyż zakłada wzajemne zaufanie i współdziałanie. Zdarza się jednak, że z jakichś powodów małżonkowie decydują się inaczej uregulować wzajemne stosunki majątkowe. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być intercyza.

Jest to umowa w formie aktu notarialnego regulująca kwestie majątkowe pomiędzy obecnymi lub przyszłymi małżonkami. Jeżeli intercyzę podpisano przed zawarciem związku, każda ze stron zachowuje na wyłączną własność majątek zgromadzony zarówno przed jak i po ślubie. W przypadku ustanowienia rozdzielności już w trakcie trwania małżeństwa, partner zachowuje aktywa, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności.

Intercyza to jednak nie tylko ustanowienie odrębności majątkowej. Na jej mocy można również:

  • rozszerzyć wspólność majątkową – czyli włączyć do niej składniki nabyte przez jednego lub oboje partnerów przed ślubem, np. dom świeżo poślubionej żony,
  • ograniczyć wspólność – polega to na wyłączeniu z majątku wspólnego określonych składników, np. wynagrodzenia za pracę,
  • uchwalić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków – forma ta zakłada rozliczenie pomiędzy małżonkami, polegające na zrównaniu ze sobą nie tyle majątków osobistych, co tzw. dorobków, czyli tego co wspólnie w trakcie małżeństwa wypracowali. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zachować swobodę w dysponowaniu własnym majątkiem a zarazem mają na względzie sytuację współmałżonka, który np. wychowuje dzieci.

Intercyza nie jest dokumentem wiążącym małżonków na całe życie. Mogą oni zmienić treść umowy bądź w dowolnym czasie ją rozwiązać. Z chwilą rozwiązania intercyzy między małżonkami powstaje system wspólności ustawowej.

Dodaj komentarz